Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, którą mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych.

Mogą go opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – może wybrać ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku przekroczy 250 tys. euro obrotu).

Zgłoszenie Ryczałtu

Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

Wyłączenia z możliwości stosowania ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

 • prowadzenia aptek

 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)

 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)

 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe.

Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr. 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Ryczałtu nie można stosować także w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym była zmieniana działalność:

 • z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem

 • ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków

 • z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Najczęściej stosowane stawki ryczałtu:

20% Stawka Ryczałtu

20 – procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności: nauczycieli udzielających korepetycji, tłumaczy, położne i pielęgniarki, techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, lekarzy,lekarzy weterynarii.

17% Stawka Ryczłtu

17-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi z zakresu:

reprodukcji komputerowych nośników informacji,

obsługi centrali radio-taxi,

pośrednictwa w: 

 • organizacji wyjazdów turystycznych,

 • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych, 

 • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,

 • handlu hurtowym,

 • świadczących usługi: fotograficzne, hotelarskie, parkingowe, 

 • wydawania: pakietów gier, pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,

 • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,

 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:

 • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,

 • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,

 • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,

 • porad dla dzieci.

12.5% Stawka Ryczałtu

Przeznaczona jest głównie dla przychodów ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł.

8.5% Stawka Ryczłtu

8,5 – procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla działalności:

 • świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

 • zajmujących się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,

 • prowadzenia przedszkoli,

 • zapobiegania oraz zwalczania pożarów,

 • związanych z prowadzeniem ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz innych obiektów i obszarów ochrony przyrody,

przychodów osiągniętych z:

 • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,

 • dzierżawa, poddzierżawa, najem i podnajem składników, które są związane z działalnością gospodarczą,

 • otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,

 • wypożyczenie artykułów użytku domowego i osobistego.

5.5% Stawka Ryczałtu

5,5 – procentową stawką ryczałtu objęte są przychody:

 • osiągnięte przy prowadzeniu działalności wytwórczej,

 • z robót budowlanych,

 • osiągnięte dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:

 • żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,

 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

 • znaczków do biletów miesięcznych,

 • znaczków pocztowych.

3% Stawka Ryczłtu

3 – procentową stawką ryczałtu objęty jest przychód:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,

 • z usług w zakresie handlu,

 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rzadko stosowane stawki

Poza pięcioma podstawowymi stawkami ryczałtu, które zostały wcześniej omówione, wyodrębnia się również 2 stawki, które stosowane są bardzo rzadko. Mowa tutaj o 10-procentowej oraz 2-procentowej stawce ryczałtu.

Stawka ryczałtu 10%

Stawka ta stosowana jest w przypadku odpłatnego zbywania praw majątkowych lub nieruchomości, które:

 • są wartościami niematerialnymi lub prawnymi lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 • ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych,

 • są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-dostepne-stawki-ryczaltu

 

Zalety i Wady Ryczłtu

Zalety: 

 • sześć podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%
  i 2%,
 • uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej,
 • w większości stawki ryczałtu są niższe od stawki podatku liniowego oraz stawek według skali podatkowej.

Wady:

 • podatek oblicza się od przychodu niepomniejszonego
  o koszty jego uzyskania,
 • prawo tylko do części odliczeń przewidzianych w ustawie
  o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z naszym specjalistą na niezobowiązującą rozmowę orientacyjną, podczas której:

odpowiemy na wszystkie Twoje Pytania z zakresu księgowości,

pokażemy, pełen zakres naszych możliwości a także,

omówimy działania, które możesz podjąć oraz płynące z nich korzyści.