Karty Podatkowe

Prowadząc działalność gospodarczą zobowiązani jesteśmy do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. W polskim systemie m podatkowym przewidziane jest kilka form rozliczeń z Urzędem Skarbowym:

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo – nie zależy od wysokości dochodów. Jest ona opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Fakt, iż kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy m.in., którzy prowadzą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,

 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% w warunkach określonych w części II tabeli załącznika nr 3 ustawy,

 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

 • w zakresie usług edukacyjnych.

Wymienione wyżej punkty dotyczą również podatników prowadzących działalność w formie spółki. Jednakże w ich przypadku, liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie może przekraczać stanu zatrudnienia wskazanego w tabeli w załączniku.

Ważne! Działalność podatnika może być opodatkowana w formie karty podatkowej w sytuacji, gdy:

 • podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba, że są to usługi specjalistyczne (czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące),

 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • gdy nie są wytwarzane wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,

 • gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terytorium kraju.

Wyliczenie Podatku

Na wysokość podatku składają się różne czynniki, dlatego też podatnik nie jest w stanie ustalić go samodzielnie. W głównej mierze wpływ na nią ma przedmiot prowadzonej działalności. Pod uwagę brana jest m.in. liczba zatrudnionych pracowników, a także liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku ustalana jest odgórnie, dlatego też z początkiem nowego roku może ona ulec zmianie, o czym oczywiście poinformuje podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Karta Podatkowa - Prawa i Obowiązki

Jak już wyżej wspomniano, podatnicy wybierając kartę podatkową są zwolnieni z obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg,

 • składania zeznań podatkowych,

 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 • Jednakże zobowiązani są do wydawania na żądanie klientów rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż wyrobów, towaru, bądź wykonania usługi. Powinni także zgodnie z numeracją przechowywać kopie tych dokumentów w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

          Przeczytaj więcej o kartach podatkowych

Wady i Zalety Kart Podatkowych


Zalety: 

 • niska i jednolita wartość podatku,
 • brak obowiązku prowadzenia KPiR.

Wady:

 • brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • możliwość odliczenia jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%),
 • obowiązek zapłaty podatku niezależnie od osiągniętych dochodów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z naszym specjalistą na niezobowiązującą rozmowę orientacyjną, podczas której:

odpowiemy na wszystkie Twoje Pytania z zakresu księgowości,

pokażemy, pełen zakres naszych możliwości a także,

omówimy działania, które możesz podjąć oraz płynące z nich korzyści.