Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, którą mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych.

Mogą go opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – może wybrać ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku przekroczy 250 tys. euro obrotu).

Zgłoszenie ryczałtu

Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

Wyłączenia z możliwości stosowania ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

– prowadzenia aptek

– działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)

– prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)

– działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych

– działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe.

Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr. 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałtu nie można stosować także w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym była zmieniana działalność:

– z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem

– ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków

– z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu

20% Stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności: nauczycieli udzielających korepetycji, tłumaczy, położne i pielęgniarki, techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, lekarzy,lekarzy weterynarii.

17%Stawka ryczałtu 

17-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi z zakresu:

reprodukcji komputerowych nośników informacji,

obsługi centrali radio-taxi,

pośrednictwa w: 

– organizacji wyjazdów turystycznych,

– sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych, 

– sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,

handlu hurtowym,

świadczących usługi: fotograficzne, hotelarskie, parkingowe, 

wydawania: pakietów gier, pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,

oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,

pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:

odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,

opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,

przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,

porad dla dzieci.

12,5% stawka ryczałtu dla przychodów ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł.

8,5% stawka ryczałtu przeznaczona jest dla działalności:

świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

zajmujących się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,

prowadzenia przedszkoli,

zapobiegania oraz zwalczania pożarów,

związanych z prowadzeniem ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz innych obiektów i obszarów ochrony przyrody,

przychodów osiągniętych z:

– prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,

– prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,

– dzierżawa, poddzierżawa, najem i podnajem składników, które są związane z działalnością gospodarczą,

– otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,

– wypożyczenie artykułów użytku domowego i osobistego.

5,5%  stawką ryczałtu objęte są przychody:

osiągnięte przy prowadzeniu działalności wytwórczej,

z robót budowlanych,

osiągnięte dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:

żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,

jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

znaczków do biletów miesięcznych,

znaczków pocztowych.

3% stawka ryczałtu objęty jest przychód:

z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,

z usług w zakresie handlu,

z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,

z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rzadko stosowane stawki

Poza pięcioma podstawowymi stawkami ryczałtu, które zostały wcześniej omówione, wyodrębnia się również 2 stawki, które stosowane są bardzo rzadko. Mowa tutaj o 10-procentowej oraz 2-procentowej stawce ryczałtu.

Stawka ryczałtu 10%

Stawka ta stosowana jest w przypadku odpłatnego zbywania praw majątkowych lub nieruchomości, które:

są wartościami niematerialnymi lub prawnymi lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych,

są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-dostepne-stawki-ryczaltu

Zalety: 

 • sześć podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%
  i 2%,
 • uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej,
 • w większości stawki ryczałtu są niższe od stawki podatku liniowego oraz stawek według skali podatkowej.

Wady:

 • podatek oblicza się od przychodu niepomniejszonego
  o koszty jego uzyskania,
 • prawo tylko do części odliczeń przewidzianych w ustawie
  o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów!

Cennik – prowadzenia KPiR – link